magyarok a karpatmedenceben

Krónikák és korabeli tudósítások időrendjéből egyértelműen kitűnik, hogy a Kárpát-medencei magyarság „honfoglalása” nem egyszeri alkalom volt, mint ahogy „az iskolákban tanítják”. Hanem, több hullámban, esetenként eltérő irányokból érkezett a Kárpát-medencébe.

svabok

Württenberg egyik vidékén lakó németek, ill. onnan származó mo.-i német telepesek neve. A történeti Mo. legnagyobb sváb nyelvszigetét a Nagykároly és Szatmárnémeti vidékén elterülő 31 német falu alkotta. Lakóik legnagyobb részét Károlyi Sándor telepítette le 1712-ben.

csangok

A székelyektől különvált népcsoportok összefoglaló neve. A szó valószínűleg egy már elenyészett ’elvándorol’, ’elszakad’ jelentésű ige származéka. Csángóknak nevezik elsősorban a moldvai magyarokat. Így hívják a Csíkszékből a közeli Tatros folyó völgyébe költözött magyarokat ( gyimesi csángók); a Brassó melletti Hétfaluban élő magyarságot, valamint a barcasági magyar falvak más lakóit (hétfalusi csángók).

szekelyek X XII sz

Magyar néprajzi csoport Erdély DK-i részében. Az elmúlt kétszáz évben majdnem minden néppel származási kapcsolatba hozták őket, amely Erdélyben élt a honfoglalás előtt (hunok, gepidák, avarok, bolgárszlávok), vagy amellyel a magyarság a népvándorlás korában érintkezett (kazár, kaukázusi kabard, besenyő, kun, jász), sőt román részről elmagyarosodott románoknak is tartották a székelyeket.

ruszinok

Az ukránok keleti szláv nép, amely a SZU-ban, Jugoszláviában és Csehszlovákiában él, a magyarság ÉK-i szomszédja. A magyarság az ukrán megjelölést a 17. sz -tól használja. Korábban a magyar nyelvgyakorlat nem tett különbséget a K-i szláv fehéroroszok, az oroszok és ukránok között. Így az orosz szó másodlagosan nyelvjárásainkban napjainkig az ukránokat is jelöli.

horvatok

A horvátok délszláv nép, a magyarság DNy-i szomszédja. A horvátok az 5–6. sz. fordulóján más déli szláv törzsekkel együtt vándoroltak mai hazájukba. A horvát fejedelemség a 10. sz.-ban királysággá szilárdult, majd 1102-től 1918-ig a magyar királysággal személyi (perszonál) unióban volt. Ma Horváto. Jugoszlávia egyik szövetséges köztársasága.

szaszok

Erdélyi szászok, Németül: Siebenbürgische Sachsen, az erdélyi németség összefoglaló megnevezése. A szászok Mo.-ra költözése része volt annak az első német kolonizációs hullámnak, amely K-Európa több területét, elsősorban az Elbától K-re eső területeket megszállta.

totok

A szlovákok nyugati szláv nép, a magyarság É-i szomszédja. A szlovákok Csehszlovákiában, a Kárpát-medence É-i részében, a Morva folyó völgyétől a Bodrog folyó vízgyűjtő területéig terjedő területen, valamint kisebb számban Mo.-on, Jugoszláviában, Romániában, a SZU-ban, É-Amerikában élnek.

szerbek

A szerbek délszláv nép, a magyarság déli szomszédja. A 6. sz. elején vándoroltak a Dunától D-re eső hazájukba, ahol állammá szerveződtek. Az oszmán-törökök balkáni előrenyomulásával párhuzamosan költöztek be Mo.-ra. Kisebb csoportokban már a 14. sz. végén is érkeztek. 

egyebek

Lengyelek

A lengyelek nyugati szláv nép. A lengyel népnév honfoglalás előtti, oroszoktól átvett szó. Eredetileg irtványföldek lakóit jelölte.

olahok

A románok neolatin nyelvet beszélő nép, a magyarság DK-i szomszédai. A román nyelv ma négy fő ágra oszlik. A mai Románia és a Moldvai Szovjet Szocialista Köztársaság területén az északi románt, Macedónia, Albánia és Görögo. határvidékén az arománt (aromun, macedoromán, cincárok), ennek elkülönült ágát, a megleno románt Szaloniki környékén, végül az Isztriai-félszigeten, a Monte Maggiore tájékán az isztrorománt beszélik.

Címkefelhő

  • # Családfakutatás
  • # Genealógia
  • # GénKapocs
  • # Debrecen, Tokaj
  • # Nemes családok
  • # Családtörténet

Közösségi média

© 2009-2024 GénKapocs ® - Családfakutató Iroda. All Rights Reserved. - Version 3.10.12.24.04.02. RC4

responsive